Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
VN100 (VNI100)

VN100 (VNI100)

Ho Chi Minh
922.54 +0.78 +0.08%
15:02:08 - ?óng c?a. Ti?n t? tính theo VND
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Hàng ngày
  • Hàng ngày
  • Hàng tu?n
  • Hàng tháng
 
Ngày L?n cu?i M? Cao Th?p KL % Thay ??i
25/11/2020 922.54 921.80 926.54 919.82 309.55K 0.08%
24/11/2020 921.76 920.40 925.21 911.39 357.28K 0.15%
23/11/2020 920.38 912.94 921.73 908.83 305.87K 0.82%
20/11/2020 912.86 906.51 912.86 904.02 310.54K 0.70%
19/11/2020 906.50 901.61 906.88 900.52 330.18K 0.55%
18/11/2020 901.58 898.61 903.16 895.55 299.17K 0.34%
17/11/2020 898.54 881.14 898.54 881.14 255.11K 2.00%
16/11/2020 880.93 895.70 902.54 880.49 343.95K -1.62%
13/11/2020 895.41 888.01 895.41 888.01 287.72K 0.83%
12/11/2020 888.02 881.50 888.02 881.13 211.38K 0.74%
11/11/2020 881.46 881.75 884.69 875.61 252.59K 0.03%
10/11/2020 881.17 882.41 893.48 881.17 299.26K -0.13%
09/11/2020 882.31 868.11 882.31 868.11 259.04K 1.64%
06/11/2020 868.11 868.01 871.89 864.64 178.80K 0.02%
05/11/2020 867.97 869.83 876.67 867.97 186.87K -0.21%
04/11/2020 869.83 865.47 874.14 864.57 240.26K 0.50%
03/11/2020 865.47 862.97 867.66 861.27 206.03K 0.30%
02/11/2020 862.92 856.45 863.59 854.15 190.73K 0.75%
30/10/2020 856.49 850.63 856.50 841.25 217.15K 0.78%
29/10/2020 849.86 850.33 856.42 843.31 247.63K -0.06%
28/10/2020 850.35 873.16 875.73 850.35 313.46K -2.90%
27/10/2020 875.78 880.57 885.83 874.89 308.79K -0.55%
26/10/2020 880.62 889.65 901.56 880.62 289.97K -1.08%
  • Cao nh?t: 926.54
  • Th?p nh?t: 841.25
  • Chênh l?ch: 85.29
  • Trung bình: 884.39
  • % Thay ??i: 3.63
Ch?n Ngày

Ngày B?t ??u

Cách đánh đĩa phanhNgày K?t Thúc

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion Media có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';