Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
VN100 (VNI100)

VN100 (VNI100)

Ho Chi Minh
935.82 +9.06 +0.98%
01/12 - ?óng c?a. Ti?n t? tính theo VND
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

Mua  ... (??c Thêm)

19/11/2020 02:41 GMT· Tr? l?i

ch?i sao v?y mn  ... (??c Thêm)

03/11/2020 21:56 GMT· Tr? l?i

5000  ... (??c Thêm)

23/10/2020 13:37 GMT· Tr? l?i

500  ... (??c Thêm)

19/03/2020 04:51 GMT· Tr? l?i

sao cung duoc   ... (??c Thêm)

14/11/2019 03:30 GMT· Tr? l?i

sao cung duoc   ... (??c Thêm)

14/11/2019 03:30 GMT· Tr? l?i

  ... (??c Thêm)

17/06/2019 03:38 GMT· 1 · Tr? l?i
Le Le
Le Le

Ch?ng khoán phái sinh qu?c t?: l?i nhu?n t?t và an toàn cho các nhà ??u t?.L?i su?t trái phi?u l?i t?ng, t?i nay giá c? phi?u ti?p t?c gi?m. Tuy nhiên các c? phi?u qu?c t? nh?: apple. facebook, amazon, microsoft, master card, JP morgan...? s? có xu h??ng t?ng tr??ng r?t t?t. Ví d? c? phi?u apple v?i 1000$ có th? n?m gi? ???c 40 c? v?i l?i nhu?n thu ???c t? 10 ??n 20%.Ai mu?n quan tam v? nh?ng c? phi?u qu?c t? này thì add zalo: 0346201248  ... (??c Thêm)

18/10/2018 17:08 GMT· Tr? l?i
Lan Trinh
Lan Trinh

T? v?n ??u t? ch?ng khoán phái sinh. Liên h? 0988746483. Zalo Lan Tr?nh  ... (??c Thêm)

17/10/2018 08:12 GMT· Tr? l?i
Phan Thành Kh?i
Phan Thành Kh?i

D? án Safira Khang ?i?n? ● V? trí: M?t ti?n ???ng V? Chí C?ng, P. Phú H?u, Q.9, HCM. ● Ch? ??u t?: C?ng ty C? ph?n ??u T? và Kinh Doanh Nhà Khang ?i?n , hi?n ?ang m? bán nên giá c?c kì t?t 25tr/m2 , ai có nhu c?u xin liên h? 090 130 1405 ?? có th?ng tin chính xác nh?t tránh trung gian  ... (??c Thêm)

18/09/2018 02:15 GMT· Tr? l?i
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion Media có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';