Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
Twitter Inc (TWTR)

Twitter Inc (TWTR)

NYSE
47.20 +0.53 +1.14%
22:56:43 - Real-time Cboe. Ti?n t? tính theo USD
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Giá mua / Giá bán 47.20 / 47.21
Biên ?? trong Ngày 45.93 - 47.38
Biên ?? 52 tu?n 20 - 52.93
Giá ?.c?a h?m tr??c 46.67
Giá m? c?a 46.29
Kh?i l??ng 3,249,137
Kh?i l??ng trung bình (3 tháng) 18,628,136
V?n Hóa T.Trg 37.13B
Beta 0.84
T? s? P/E N/A
C? t?c (L?i su?t ??u t?) N/A (N/A)
Doanh thu 3.43B
EPS - 1.58
Ngày b.cáo Doanh l?i sau 09/02/2021
Thay ??i 1 n?m 53.42%
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
Ng?c ?oàn
Ng?c ?oàn

mi?nh ?ang h?? tr?? chiê?n l???c ?a?u t? , phan ti?ch ky? thua?t va? t? va?n g?? cha?y miê?n phi? vê? thi? tr???ng na?y nê?u ai co? nh? ca?u liên hê? s?t : 0946992355 -Ph?m Tu?n  ... (??c Thêm)

20/12/2019 07:16 GMT· Tr? l?i
Lê Thiên ?n
Lê Thiên ?n

?? H? tr? t?t c? các l?nh.???i c?u h?a ph?n ?ng nhanh 24/5.?. C?p chi?n l??t ??u t? theo t?ng th?i ?i?m.?. Th?ng tin chi ti?c liên h? 0399591708.  ... (??c Thêm)

26/10/2018 05:01 GMT· Tr? l?i
cass vu
cass vu

liên h? 0902 350 512  ... (??c Thêm)

23/07/2018 04:56 GMT· Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (4)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion MediaCách đánh đĩa phanh có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';