Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
Bank of America Corp (BAC)

Bank of America Corp (BAC)

NYSE
28.98 +1.59 +5.80%
03:59:59 - ?óng c?a. Ti?n t? tính theo USD
Tr??c gi? m? c?a 28.59 -0.39 -1.35% 17:19:36 - D? Li?u theo Th?i Gian Th?c
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Giá mua / Giá bán 28.56 / 28.76
Biên ?? trong Ngày 27.92 - 28.99
Biên ?? 52 tu?n 17.95 - 35.72
Giá ?.c?a h?m tr??c 28.98
Giá m? c?a 27.93
Kh?i l??ng 80,387,848
Kh?i l??ng trung bình (3 tháng) 61,014,213
V?n Hóa T.Trg 251.01B
Beta 1.58
T? s? P/E 13.54
C? t?c (L?i su?t ??u t?) 0.72 (2.63%)
Doanh thu 45.71B
EPS 2.02
Ngày b.cáo Doanh l?i sau 19/01/2021
Thay ??i 1 n?m - 13.42%
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
Phúc Tr?n
Phúc Tr?n

M? này ??u t? siêu an toàn, inb 0931470345 ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c ??u t? m? này !!  ... (??c Thêm)

20/08/2020 07:59 GMT· Tr? l?i
V? Hoàng
V? Hoàng

NGàY 4/6 C? NàY TI?N HàNH CHIA C? T?C  ... (??c Thêm)

27/05/2020 02:51 GMT· Tr? l?i
Tài Trung Lê
Tài Trung Lê

Ngày nào tr? c? t??c v?y m?i ng???i   ... (??c Thêm)

15/01/2020 12:39 GMT· Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (4)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion MediaCách đánh đĩa phanh có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';