Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
Alibaba Group Holdings Ltd ADR (BABA)

Alibaba Group Holdings Ltd ADR (BABA)

NYSE
279.96 +9.85 +3.65%
03:59:59 - ?óng c?a. Ti?n t? tính theo USD
Tr??c gi? m? c?a 273.97 -6.26 -2.24% 17:26:59 - D? Li?u theo Th?i Gian Th?c
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Giá mua / Giá bán 273.70 / 274.00
Biên ?? trong Ngày 272.8 - 280.61
Biên ?? 52 tu?n 169.95 - 319.28
Giá ?.c?a h?m tr??c 279.96
Giá m? c?a 276.24
Kh?i l??ng 20,660,477
Kh?i l??ng trung bình (3 tháng) 17,273,923
V?n Hóa T.Trg 730.82B
Beta 1.09
T? s? P/E 36.63
C? t?c (L?i su?t ??u t?) N/A (N/A)
Doanh thu 12.07B
EPS 7.37
Ngày b.cáo Doanh l?i sau 04/02/2021
Thay ??i 1 n?m 47%
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
David Dung
David Dung

090859596569 ho tro minh thong tin ma nay voi  ... (??c Thêm)

2 gi? tr??c· Tr? l?i
le vien
le vien

Có sàn nao uy tín phí th?p rút nhanh cho em cái info 0762924979  ... (??c Thêm)

24/11/2020 10:14 GMT· Tr? l?i
Du Vu
Du Vu

Có sàn nao uy tín phí th?p rút nhanh cho em cái info  ... (??c Thêm)

24/11/2020 01:54 GMT· Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (128)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion Media có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';