Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
BTC/USD - Bitcoin ?? la M?

BTC/USD - Bitcoin ?? la M?

itBit
16,372.5 -2611.5 -13.76%
00:25:17 - D? Li?u theo Th?i Gian Th?c.
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Giá mua / Giá bán 16,380.5 / 16,398.5
Biên ?? trong Ngày 16,335.3 - 18,903.5
Biên ?? 52 tu?n 1,523.9 - 19,269.8
Giá ?.c?a h?m tr??c 18,984
Giá m? c?a 18,984
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
V?n B?ng Bùi
V?n B?ng Bùi

Có 1 ??ng coin r?t ti?m n?ng, hi?n ?ang r?t phát tri?n , ?? có h?n 10tr l??t t?i ? 175 qu?c gia khác nhau. Hi?n ?ang cho ?ào free, gi?ng v?i Bitcoin 2009, ??ng ?? b? l? c? h?i l?n n?a B?n nào quan tam nh?n tin cho mình nhé  ... (??c Thêm)

24/11/2020 16:33 GMT· Tr? l?i
Viet Tran
Viet Tran

nh? h?i nó giá 4k, r giá 8k, r c? khi nó lên 14k tháng v?a r, 1 l? v?n comment t? ??u n?m là ??i ?áy 3k5 r m?i mua. R?i bay gi? 17 18k r, kh?ng bi?t m?y ng??i ?ó ?au r  ... (??c Thêm)

18/11/2020 07:05 GMT· 1 · Tr? l?i
Viet Tran
Viet Tran

H?i nó 5k, 6k tháng 4, 5 ai c?ng nói ??i nó xu?ng 3k5 h?y mua, r?i còn rao lên BTC s?p r?i, s? kh?ng ai s? d?ng n?a :))))) r?i nó c? lên t? t? 7k, lên 8k, 9k r?i l?ng l? lên 14k tháng v?a r v?n còn nh?ng ng??i comment nh? v. Bay gi? ?? h?n n?a n?m r?i v? kh?ng bi?t nh?ng ng??i ?ó nh? th? nào nh? :)))  ... (??c Thêm)

18/11/2020 07:04 GMT· Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (177)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion MediaCách đánh đĩa phanh có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';