Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
H?p ??ng T??ng lai B?c - Dec 20 (ZIZ0)

H?p ??ng T??ng lai B?c - Dec 20 (ZIZ0)

RT-Derived
23.470 +0.170 +0.73%
17:38:16 - D? Li?u CFD theo Th?i Gian Th?c. Ti?n t? tính theo USD
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Biên ?? trong Ngày 23.115 - 23.545
Biên ?? 52 tu?n 11.68 - 29.915
Giá ?.c?a h?m tr??c 23.3
Giá m? c?a 23.285
Tháng Dec 20
Ngày Giao D?ch Cu?i Cùng 11/15/2020
Nhóm Kim lo?i
Thay ??i 1 n?m 35.7%
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
danny0767413849
danny0767413849

n?u so sánh v?i vàng thì hi?n t?i b?c là kênh ?t? l?i nhu?n ti?m n?ng h?n, ta có th? l?y m?c ?áy h?i tháng 3 khi d?ch b?t ??u lan r?ng thành ??i dchj. khi ?ó b?c t?o ?áy 11,8$, vàng t?o ?áy 1470$. sau ?ó l?n l??t l?p ??nh vào tháng 8 , b?c ch?m 29,9$ ( t??ng ???ng m?c t?ng 153%) , vàng cham ??nh 2086$ ( t??ng ???ng m?c t?ng 41,9%). có th? th?y b?c là kênh ??u t? tránh l?m phát hàng ??u trong m?t N?T.  ... (??c Thêm)

09/10/2020 13:57 GMT· Tr? l?i
Tien Pham
Tien Pham

Cty CP Giao d?ch hàng hóa Tp.HCM r?t vinh d? khi n?m top 3/25 thành viên ???c S? c?p phép giao d?ch d?u th? ? Vi?t Nam. Giao d?ch ? sàn qu?c t?, có pháp ly r? ràng (BIVD b?o l?nh).?C?n thêm th?ng tin và gi?i ?áp m?i th?c m?c... Liên h?: 090 ??ng 9665992(Ti?n)  ... (??c Thêm)

29/09/2020 08:28 GMT· Tr? l?i
danny0767413849
danny0767413849

v? m?t tính ch?t thì b?c c?ng nh? vàng ??u là s?n ph?m trú ?n tránh lam phát khi mà ??ng usd suy y?u do ngu?n cung ti?n d?i dào do chính sách gi? l?i su?t dài h?n và các gói c?u tr? c?a FED, hi?n t?i giá vàng ?ang khá cao có th? khi?n tam ly lo ng?i hi?n t??ng bong bóng vàng , do ?ó nhà ??u t? có th? s? tìm ??n b?c nh? 1 s? l?a ch?n ít r?i ro h?n khi giá c?a b?c v?n còn cách khá xa so v?i ??nh n?m 2011 ( 49.600/1 troy ounce) . liên h? ?? trao ??i thêm v? b?c ( kênh ??u t? h?p pháp t?i vi?t nam)  ... (??c Thêm)

05/09/2020 03:07 GMT· 1 · Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (14)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion Media có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';