Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
H?p ??ng T??ng lai Khí T? nhiên - Jan 21 (NGF1)

H?p ??ng T??ng lai Khí T? nhiên - Jan 21 (NGF1)

RT-Derived
2.757 -0.123 -4.27%
04:59:54 - ?óng c?a. Ti?n t? tính theo USD
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Biên ?? trong Ngày 2.74 - 2.933
Biên ?? 52 tu?n 1.432 - 3.396
Giá ?.c?a h?m tr??c 2.757
Giá m? c?a 2.879
Tháng Jan 21
Ngày Giao D?ch Cu?i Cùng 11/22/2020
Nhóm N?ng l??ng
Thay ??i 1 n?m 23.31%
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
Piku Ghosh
Piku Ghosh

Buy anywhere below 2000 (if u get chance) and hold it for just few days...I shall make u visit 2900 / 3000. Get in touch once done pikug0222 at g m l. Send your what s up.  ... (??c Thêm)

20/09/2020 11:55 GMT· Tr? l?i
Tien Pham
Tien Pham

Các m?t hàng giao d?ch ngày m?t ?a d?ng: n?ng s?n, nguyên li?u c?ng nghi?m, kim lo?i,n?ng l??ng.. Giao d?ch ? sàn qu?c t?( có pháp ly r? ràng, ???c BIDV b?o l?nh)... C?n thêm th?ng tin và gi?i ?áp m?i th?c m?c... Liên h?: 0909665992(Ti?n)  ... (??c Thêm)

07/09/2020 09:01 GMT· Tr? l?i
Thu ?oàn
Thu ?oàn

C? H?I ??U T?I DàU TH? H?P PHáP ? VI?T NAM?KH?NG PHí QUA ?êM , KH?NG L?I mragin,?. chào các anh/ch?, em là Thu nhan viên thu?c c?ng ty giao d?ch hàng hóa TP.hCM- 1 TRONG 4 c?ng ty ???c s? cho giao d?ch d?u th?.? . ANh ch? nào mu?n ??u t? liên h? em 0917618493. bên em phan tích nh?n ??nh chi?n l??c m?i ngày ?  ... (??c Thêm)

08/06/2020 04:04 GMT· Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (12)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion Media có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';