Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
H?p ??ng T??ng Lai D?u Th? WTI - Jan 21 (TF1)

H?p ??ng T??ng Lai D?u Th? WTI - Jan 21 (TF1)

RT-Derived
45.24 +0.69 +1.55%
03:40:48 - D? Li?u CFD theo Th?i Gian Th?c. Ti?n t? tính theo USD
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Biên ?? trong Ngày 43.92 - 45.91
Biên ?? 52 tu?n - 40.32 - 65.65
Giá ?.c?a h?m tr??c 44.55
Giá m? c?a 44.38
Tháng Jan 21
Ngày Giao D?ch Cu?i Cùng 11/15/2020
Nhóm N?ng l??ng
Thay ??i 1 n?m - 21.05%
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
Trung Pháp Nguy?n
Trung Pháp Nguy?n

th?i gian này sell d?u ?c ko ? ?  ... (??c Thêm)

29/11/2020 07:30 GMT· Tr? l?i
Khánh Chau Tr?n
Khánh Chau Tr?n

0912532625 ib ?? nh?n y ki?n t? chuyên gia phan tích th? tr??ng!  ... (??c Thêm)

26/11/2020 10:37 GMT· Tr? l?i
Tien Pham
Tien Pham

Cty CP HCT r?t vinh d? khi n?m top 3/25 thành viên ???c S? c?p phép giao d?ch d?u th? ? Vi?t Nam. Giao d?ch ? sàn qu?c t?, có pháp ly r? ràng (BIVD b?o l?nh).?C?n thêm th?ng tin và gi?i ?áp m?i th?c m?c... Liên h?: 0909665992(Ti?n)  ... (??c Thêm)

26/11/2020 09:40 GMT· Tr? l?i
Hi?n t?t c? bình lu?n (499)
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

T? toàn b? th?ng tin m?ng

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion MediaCách đánh đĩa phanh có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';