Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
H?p ??ng T??ng lai D?u Brent - Feb 21 (BG1)

H?p ??ng T??ng lai D?u Brent - Feb 21 (BG1)

RT-Derived
49.06 +0.35 +0.72%
23:15:36 - D? Li?u CFD theo Th?i Gian Th?c. Ti?n t? tính theo USD
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
T?ng k?t

Mua M?nh

S? Trung Bình ??ng Mua M?nh Mua (12) Bán (0)
Các Ch? S? K? Thu?t Mua M?nh Mua (9) Bán (0)

S? Trung Bình ??ng

Tên ??n gi?n L?y th?a
MA5
48.20
Mua
48.48
Mua
MA10
47.95
Mua
47.61
Mua
MA20
45.83
Mua
46.15
Mua
MA50
43.10
Mua
44.27
Mua
MA100
43.32
Mua
42.38
Mua
MA200
39.10
Mua
44.21
Mua
T?ng k?t Mua (12)
Bán (0)
Mua M?nh

Các Ch? S? K? Thu?t

Ky hi?u Giá tr? Hành ??ng
RSI(14) 69.010
Mua
STOCH(9,6) 71.197
Mua
STOCHRSI(14) 78.769
Mua quá m?c
MACD(12,26) 1.720
Mua
ATR(14) 1.3593
Bi?n ??ng ít H?n
ADX(14) 45.430
Mua
CCI(14) 108.9458
Mua
Highs/Lows(14) 1.6143
Mua
UO 56.442
Mua
ROC 11.844
Mua
WilliamsR -12.537
Mua quá m?c
BullBear(13) 4.6580
Mua
T?ng k?t Mua (9)
Bán (0)
Trung tính (0)
Mua M?nh

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion Media có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';