Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
H?p ??ng T??ng lai D?u Brent - Feb 21 (BG1)

H?p ??ng T??ng lai D?u Brent - Feb 21 (BG1)

RT-Derived
49.02 +0.31 +0.64%
23:05:14 - D? Li?u CFD theo Th?i Gian Th?c. Ti?n t? tính theo USD
T?o m?t Danh M?c M?i
H?yKh?i t?o
?? thêm thành c?ng m?t danh m?c ??u t? m?i
Thêm m?t Bình Lu?n
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.
Hi?u Tr?n Huy
Hi?u Tr?n Huy

liên h? 0943839933 ?? ?c h??ng d?n c? th? ...  ... (??c Thêm)

16/10/2020 11:53 GMT· Tr? l?i
Thu ?oàn
Thu ?oàn

C? H?I ??U T?I DàU TH? H?P PHáP ? VI?T NAM?KH?NG PHí QUA ?êM , KH?NG L?I mragin,?. chào các anh/ch?, em là Thu nhan viên thu?c c?ng ty giao d?ch hàng hóa TP.hCM- 1 TRONG 3 c?ng ty ???c s? cho giao d?ch d?u th?.? . ANh ch? nào mu?n ??u t? liên h? em 0917618493. bên em phan tích nh?n ??nh chi?n l??c m?i ngày ?  ... (??c Thêm)

29/07/2020 08:32 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 . ib ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c mua bán giá nào cho d?u  ... (??c Thêm)

18/06/2020 03:21 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 . ib ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c mua bán giá d?u  ... (??c Thêm)

17/06/2020 03:58 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 . ib ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c mua bán giá d?u  ... (??c Thêm)

11/06/2020 05:09 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 . ib ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c mua bán giá d?u  ... (??c Thêm)

09/06/2020 05:25 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 . ib ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c mua bán giá d?u  ... (??c Thêm)

08/06/2020 05:17 GMT· Tr? l?i
Thu ?oàn
Thu ?oàn

C? H?I ??U T? D?U TH? H?P PHáP ? VI?T NAM?KH?NG PHí QUA ?êM , KH?NG L?I mragin,?. chào các anh/ch?, em là Thu nhan viên thu?c c?ng ty giao d?ch hàng hóa TP.hCM- 1 TRONG 4 c?ng ty ???c s? cho giao d?ch d?u th?.? . ANh ch? nào mu?n ??u t? liên h? em 0917618493. bên em phan tích nh?n ??nh chi?n l??c m?i ngày ?  ... (??c Thêm)

08/06/2020 04:04 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 . ib ?? nh?n th?ng tin và chi?n l??c mua bán giá d?u  ... (??c Thêm)

05/06/2020 10:02 GMT· Tr? l?i
Duyên Nguy?n
Duyên Nguy?n

M?i ng??i m? tài kho?n giao d?ch d?u th? h?p pháp, ???c B? C?ng Th??ng c?p phép thì liên h? em nhé. Duyên 0898372379  ... (??c Thêm)

29/05/2020 02:20 GMT· Tr? l?i
Duyên Nguy?n
Duyên Nguy?n

giao d?ch d?u th?ng qua S? Giao D?ch hàng hóa Vi?t Nam v?i pháp ly hoàn ch?nh ???c B? C?ng Th??ng c?p phép, KH?NG PHí ?N. Quan tam liên h? Duyên: 0898372379  ... (??c Thêm)

27/05/2020 04:01 GMT· Tr? l?i

Mình ho?ch ??nh chi?n l??c ??u t?, cam k?t l?i nhu?n ít nh?t 7% v? m? này nhé.? Liên h?: 0903825635  ... (??c Thêm)

27/05/2020 03:58 GMT· Tr? l?i
Thu ?oàn
Thu ?oàn

chào các anh/ch?, em là Thu nhan viên thu?c c?ng ty thành viên c?a S? giao d?ch hàng hóa vi?t nam.? Tháng 06 bên em s? ???c giao d?ch d?u th?, KH?NG PHí QUA ?êM , KH?NG L?I mragin, ?òn b?y v?a ph?i . ANh ch? nào mu?n ??u t? liên h? em 0917618493. bên em phan tích nh?n ??nh chi?n l??c m?i ngày ?  ... (??c Thêm)

26/05/2020 12:38 GMT· Tr? l?i
S??ng Tran
S??ng Tran

0392352818 liên h? mình ?? ch? cách giao d?ch , cách m? tài kho?n , cung c?p th??ng v? , có chi?n l??c ??u t? l?i nhu?n t?i ?a cho lo?i d?u này  ... (??c Thêm)

25/05/2020 03:52 GMT· Tr? l?i
Thu ?oàn
Thu ?oàn

chào các anh/ch?, em là Thu nhan viên thu?c c?ng ty thành viên c?a S? giao d?ch hàng hóa vi?t nam ???c B? C?ng Th??ng c?p phép hoath ??ng.? Tháng 06 bên em s? ???c giao d?ch d?u th?, kh?ng phí qua ?êm , kh?ng l?i mragin, ?òn b?y v?a ph?i . ANh ch? nào mu?n ??u t? liên h? em 0917618493  ... (??c Thêm)

12/05/2020 09:03 GMT· Tr? l?i
Phát T?n
Phát T?n

q  ... (??c Thêm)

05/05/2020 19:01 GMT· Tr? l?i

D?u hi?n t?i có nên ??u t? kh?ng? Mình ?ang ho?ch ??nh chi?n l??c ??u t?, cam k?t l?i nhu?n và bao l?i ít nh?t 20% l?i nhu?n v? m? d?u này nhé.? Liên h?: 0903.825.635  ... (??c Thêm)

25/04/2020 09:41 GMT· Tr? l?i
Duyên Nguy?n
Duyên Nguy?n

m?i ng??i có nhu c?u tìm hi?u v? giao d?ch hàng hóa phái sinh ???c B? C?ng Th??ng c?p phép thì liên h? em nhé. Duyên 0898372379  ... (??c Thêm)

20/04/2020 03:27 GMT· 1 · Tr? l?i
Thu ?oàn
Thu ?oàn

chào các anh/ch?, em là Thu nhan viên c?ng ty Giao d?ch Hàng Hóa TP.HCM? thu?c c?ng ty thành viên c?a S? giao d?ch hàng hóa vi?t nam.? Các anh/ch? liên h?:? 0917.618.493 ?? ???c h??ng d?n và báo cáo phan tích k? thu?t, báo cáo chi?n l??c hàng ngày nhé  ... (??c Thêm)

16/04/2020 04:48 GMT· 2 · Tr? l?i
Tung Quang
Tung Quang

Mình ho?ch ??nh chi?n l??c ??u t?, cam k?t, bao l?i ít nh?t 20% l?i nhu?n v? m? này nhé.? Liên h?: 0903825635  ... (??c Thêm)

20/03/2020 10:52 GMT· 1 · Tr? l?i
Stephen John
Stephen John

ACE xem M? hình D? báo giá Oil Brent trong Fanpage “Nhà ??u t? Ch?ng khoán chuyên nghi?p” s? r? nhé!  ... (??c Thêm)

30/01/2020 13:19 GMT· Tr? l?i
Vu Ha
Vu Ha

why price brent 07/01 -0.65%????  ... (??c Thêm)

08/01/2020 01:06 GMT· Tr? l?i
V?N TR?NG CAO
V?N TR?NG CAO

Có ai bi?t gi?i thích giúp mình- xin c?m ?n tr??c ?.. Khi T?i ?ang giao d?ch m? hàng hóa Brent Crude -Future (DEC) vào t?i h?m qua thì l?nh giao d?ch b? t? ng?t thoát và M? hàng c?ng kh?ng còn th?y trên n?n t?ng giao d?ch.  ... (??c Thêm)

31/10/2019 05:05 GMT· 1 · Tr? l?i
Dinh Phong Nguyen
Dinh Phong Nguyen

Có bác nào bi?t xem Crack Spread ? ?au kh?ng ahj. Ch? giúp em v?i  ... (??c Thêm)

14/01/2019 02:49 GMT· Tr? l?i
Le Le
Le Le

D? li?u EIA cho th?y?t?n kho d?u th??gi?m 1,21 tri?u thùng trong tu?n tính ??n ngày 7/12.?i?u ?ó ???c so sánh v?i các d? báo v? m?c gi?m d? tr? 2,99 tri?u thùng, sau khi gi?m 7,32 tri?u thùng trong tu?n tr??c, v?i m?c gi?m hàng tu?n th? hai liên ti?p.??ng th?i?Nh?p kh?u d?u c?a Trung Qu?c t?ng v?t lên m?c k? l?c.?? bi?t th?i ?i?m t?t mua vào và h? tr? phan tích add zalo 0346201248.  ... (??c Thêm)

154463298896019.jpg 12/12/2018 16:44 GMT· Tr? l?i
Th?o lu?n
Vi?t cau tr? l?i...
Vui lòng ch? m?t phút tr??c khi g?i l?i l?i bình.

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion MediaCách đánh đĩa phanh có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';