Kh?ng có k?t qu? nào phù h?p v?i tìm ki?m c?a b?n
C?ng c? Giám sát L?i su?t FED
Quy?t ??nh L?i Su?t 16/12/2020 19:00
  • 2 Tu?n
  • 6 S? Ngày
  • 1 gi?
  • 33 phút

16/12/2020

Th?i Gian H?p: 16/12/2020 19:00
Giá Giao Sau: 99.915
0.00 - 0.25
100.0%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.25 - 0.00
0.00 - 0.25 100.0% 100.0% 100.0%
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

27/01/2021

Th?i Gian H?p: 27/01/2021 19:00
Giá Giao Sau: 99.915
0.00 - 0.25
95.2%
-0.25 - 0.00
4.8%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25
-0.25 - 0.00 4.8% 4.8% 4.8%
0.00 - 0.25 95.2% 95.2% 95.2%
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

17/03/2021

Th?i Gian H?p: 17/03/2021 18:00
Giá Giao Sau: 99.925
0.00 - 0.25
95.2%
-0.25 - 0.00
4.8%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25
-0.25 - 0.00 4.8% 4.8% 4.8%
0.00 - 0.25 95.2% 95.2% 95.2%
0.25 - 0.50
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

28/04/2021

Th?i Gian H?p: 28/04/2021 19:00
Giá Giao Sau: 99.925
0.00 - 0.25
93.1%
-0.25 - 0.00
6.8%
-0.50 - -0.25
0.1%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25 0.1% 0.1% 0.1%
-0.75 - -0.50
-0.25 - 0.00 6.8% 6.8% 6.8%
0.00 - 0.25 93.1% 93.1% 93.1%
0.25 - 0.50
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

16/06/2021

Th?i Gian H?p: 16/06/2021 19:00
Giá Giao Sau: 99.930
0.00 - 0.25
93.1%
-0.25 - 0.00
6.8%
-0.50 - -0.25
0.1%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25 0.1% 0.1% 0.1%
-0.75 - -0.50
-0.25 - 0.00 6.8% 6.8% 6.8%
0.00 - 0.25 93.1% 93.1% 93.1%
0.25 - 0.50
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

28/07/2021

Th?i Gian H?p: 28/07/2021 19:00
Giá Giao Sau: 99.930
0.00 - 0.25
93.1%
-0.25 - 0.00
6.8%
-0.50 - -0.25
0.1%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25 0.1% 0.1% 0.1%
-0.75 - -0.50
-0.25 - 0.00 6.8% 6.8% 6.8%
0.00 - 0.25 93.1% 93.1% 93.1%
0.25 - 0.50
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

22/09/2021

Th?i Gian H?p: 22/09/2021 19:00
Giá Giao Sau: 99.930
0.00 - 0.25
93.1%
-0.25 - 0.00
6.8%
-0.50 - -0.25
0.1%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25 0.1% 0.1% 0.1%
-0.75 - -0.50
-0.25 - 0.00 6.8% 6.8% 6.8%
0.00 - 0.25 93.1% 93.1% 93.1%
0.25 - 0.50
0.50 - 0.75
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

03/11/2021

Th?i Gian H?p: 03/11/2021 18:00
Giá Giao Sau: 99.930
0.00 - 0.25
93.1%
-0.25 - 0.00
6.8%
-0.50 - -0.25
0.1%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25 0.1% 0.1% 0.1%
-0.75 - -0.50
-0.25 - 0.00 6.8% 6.8% 6.8%
0.00 - 0.25 93.1% 93.1% 93.1%
0.25 - 0.50
0.50 - 0.75
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

15/12/2021

Th?i Gian H?p: 15/12/2021 19:00
Giá Giao Sau: 99.925
0.00 - 0.25
93.1%
-0.25 - 0.00
6.8%
-0.50 - -0.25
0.1%
L?i Su?t ??nh H??ng Hi?n t?i Ngày Tr??c Tu?n Tr??c
-0.50 - -0.25 0.1% 0.1% 0.1%
-0.75 - -0.50
-1.00 - -0.75
-0.25 - 0.00 6.8% 6.8% 6.8%
0.00 - 0.25 93.1% 93.1% 93.1%
0.25 - 0.50
0.50 - 0.75
C?p nh?t: : 16/11/2020 14:19 GMT

Giao d?ch các c?ng c? tài chính và/ho?c ti?n ?i?n t? ti?m ?n m?c ?? r?i ro cao, bao g?m r?i ro m?t m?t ph?n ho?c toàn b? v?n ??u t?, và có th? kh?ng phù h?p v?i m?i nhà ??u t?. Giá c? ti?n ?i?n t? có ?? bi?n ??ng m?nh và có th? ch?u tác ??ng t? các y?u t? bên ngoài nh? các s? ki?n tài chính, pháp ly ho?c chính tr?. Vi?c giao d?ch theo m?c ky qu? gia t?ng r?i ro tài chính.
Tr??c khi quy?t ??nh giao d?ch c?ng c? tài chính ho?c ti?n ?i?n t?, b?n c?n n?m toàn b? th?ng tin v? r?i ro và chi phí ?i kèm v?i vi?c giao d?ch trên các th? tr??ng tài chính, th?n tr?ng can nh?c ??i t??ng ??u t?, m?c ?? kinh nghi?m, kh?u v? r?i ro và xin t? v?n chuyên m?n n?u c?n.
Fusion Media?xin nh?c b?n r?ng d? li?u có trên trang web này kh?ng nh?t thi?t là theo th?i gian th?c hay chính xác. D? li?u và giá c? trên trang web kh?ng nh?t thi?t là th?ng tin do b?t k? th? tr??ng hay s? giao d?ch nào cung c?p, nh?ng có th? ???c cung c?p b?i các nhà t?o l?p th? tr??ng, vì v?y, giá c? có th? kh?ng chính xác và có kh? n?ng khác v?i m?c giá th?c t? t?i b?t k? th? tr??ng nào, ?i?u này có ngh?a các m?c giá ch? là minh h?a và kh?ng phù h?p cho m?c ?ích giao d?ch.?Fusion Media?và b?t k? nhà cung c?p d? li?u nào có trên trang web này ??u kh?ng ch?p nh?n b?t c? ngh?a v? nào tr??c b?t k? t?n th?t hay thi?t h?i nào x?y ra t? k?t qu? giao d?ch c?a b?n, ho?c tr??c vi?c b?n d?a vào th?ng tin có trong trang web này.
B?n kh?ng ???c phép s? d?ng, l?u tr?, sao chép, hi?n th?, s?a ??i, truy?n hay phan ph?i d? li?u có trên trang web này và ch?a nh?n ???c s? cho phép r? ràng b?ng v?n b?n c?a Fusion Media và/ho?c nhà cung c?p. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ??u ???c b?o h? b?i các nhà cung c?p và/ho?c s? giao d?ch cung c?p d? li?u có trên trang web này.
Fusion MediaCách đánh đĩa phanh có th? nh?n thù lao t? các ??n v? qu?ng cáo xu?t hi?n trên trang web, d?a trên t??ng tác c?a b?n v?i các qu?ng cáo ho?c ??n v? qu?ng cáo ?ó.

??ng Xu?t
Có ch?c ch?n b?n mu?n ??ng xu?t kh?ng?
Kh?ng
H?y
?ang L?u Thay ??i

+

T?i ?ng d?ng Investing.com v? máy

Nh?n báo giá theo th?i gian th?c, bi?u ?? và c?nh báo v? c? phi?u, ch? s?, ti?n t?, hàng hóa và trái phi?u mi?n phí. Nh?n phan tích k? thu?t/d? báo hàng ??u mi?n phí.

Investing.com s? d?ng t?t h?n trên ?ng d?ng!

Nhi?u n?i dung h?n, báo giá và bi?u ?? nhanh h?n và tr?i nghi?m tr?n tru h?n ch? có trên ?ng d?ng.

';